PROFES Spółdzielnia Socjalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PROFES Spółdzielnia Socjalna.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików do pobrania nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Godecki.
 • E-mail: szymon@prof-es.pl
 • Telefon: 77 414 45 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PROFES Spółdzielnia Socjalna
 • Adres: ul. Poznańska 6, 46-220 Byczyna
 • E-mail: biuro@prof-es.pl
 • Telefon: 77 414 45 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PROFES Spółdzielni Socjalnej znajduje się na drugim piętrze w wyremontowanym budynku dawnej szkoły podstawowej wyposażonym w toaletę dla osób z niepełnośprawnością.

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością (podjazd). Obsługa klienta z niepełnosprawnością odbywa się na parterze budynku.

Beneficjenci projektu “Profes – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie opolskim” będący osobami z niepełnosprawnością oraz ze szczególnymi potrzebami, obsługiwani są w siedzibie Profes Spółdzielni Socjalnej oraz w siedzibie partnera projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, która jest dostosowana do potrzeb w/w osób. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Nawigacja klawiaturą. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W całym serwisie widoczny jest aktywny focus. Nawigacja po stronie dostępna jest przy użyciu 4 przycisków:
TAB – następny aktywny element
Shift + TAB – poprzedni aktywny element
Enter – wejście w aktywny element
Backspace – wyjście do poprzedniego aktywnego elementu

Inne informacje i oświadczenia

Cały czas staramy się ponosić poziom obsługi klientów z niepełnosprawnością. Staramy się stale pracować nad naszą dostępnością.