W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 21.08.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 03.09.2019r. Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale V i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym. Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, osoby fizyczne tworzące miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstałych z przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77 414 45 11

Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU
Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
1 – oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu,
2a – wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie PS,
2b – wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym PS,
2c – wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego przekształcenie PES w PS,
3 – wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsaprcia pomostowego,
4 – wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego,
5 – wzór planu założenia PS_ planu wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym PS_ przekształcenie PES w PS,
6 – zestawienie towarów i usług których zakup został dokanany z przyznanego wsparcia,
7 – wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego,
8 – wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis,
9 – wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
10 – wzór oświadczenia o skorzystaniu lub nieskorzystaniu równolegle z innych źródeł,
11 – wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków,
12 – wzór oświadczenia o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,
13 – wzór umowy szkoleniowo-doradczej

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

1 – wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego,
2 – wzór karty oceny formalnej,
3 – wzór karty oceny merytorycznej,
4 – wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
5 – wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

FORMULARZE REKRUTACYJNE I ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZE REKRUTACYJNE

A – formularz rekrutacyjny osoby fizycznej tworzącej nowe PS, 
B – formularz rekrutacyjny osoby zatrudnianej w istniejącym PS,
C – formularz rekrutacyjny osoby fizycznej zatrudnianej w PS powstałym w wyniku przekształcenia PES w PS,
D 1 – karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego,
D.2 – Karta oceny merytorycznej do formularza rekrutacyjnego dla osób fizycznych zakładających nowe PS,
D.3 – karta oceny merytorycznej do formularza rekrutacyjnego dla osoby fizycznej zatrudnianej w istniejącym PS,
D.4 – karta oceny merytorycznej do formularza rekrutacyjnego dla osoby fizycznej zatrudnianej w PS powstałym w wyniku przekształcenia PES w PS

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

1 – wzór oświadczenia o akceptacji regulaminu,
2 – wzór oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym