SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA OWES!

 • jeśli chcesz powołać stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną
 • jeśli chciałbyś, aby twoja organizacja podjęła działalność gospodarczą
 • jeśli masz ciekawy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne
 • jeśli prowadzisz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej bądź Klub Integracji Społecznej i potrzebna jest Wam ekonomizacja

Skontaktuj się z nami!

WSPARCIE FINANSOWE

W ramach projektu przewidziano dotacje dla osób tworzących Przedsiębiorstwo Społeczne oraz osób przystępujących, zatrudnianych w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym. 

Wsparcie dotyczy jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 24 000 zł brutto na każdą osobę tworzącą lub przystępującą do PS oraz wsparcia pomostowego w wysokości maksymalnie 800 zł brutto / m-c/ osobę wypłacanego przez minimum 6 m-cy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy).

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Aktualności, gdzie cyklicznie ogłaszane są nabory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

UWAGA! Limit dotacji jest, na ten moment, wyczerpany.
Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem, w celu znalezienia alternatywnych form wsparcia finansowego.

BEZPŁATNE DORADZTWO OSOBOWE!

W jakim zakresie?

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów

BEZPŁATNE DORADZTWO PRAWNE

W jakim zakresie?

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników,
 • lustracja spółdzielni socjalnych

BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWO- PODATKOWE

W jakim zakresie?

 • • rachunkowość,
 • • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • • księgowość,
 • • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne

BEZPŁATNE DORADZTWO FINANSOWE

W jakim zakresie?

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
 • pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
 • planowanie finansowe.

BEZPŁATNE DORADZTWO MARKETINGOWE

W jakim zakresie?

 • planowanie marketingowe,
 • planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

BEZPŁATNE DORADZTWO BIZNESOWE

W jakim zakresie?

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje również doradztwo zawodowe),
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • przygotowywanie i praca nad biznesplanem.

BEZPŁATNE DORADZTWO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W jakim zakresie?

 • motywowanie do szukania zamówień i składania ofert, przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
 • pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne.

OFERTA SZKOLENIOWA OWES

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe (z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych mechanizmów), zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • lokalne strategie i rady działalności,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.