Czas realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.03.2021

O projekcie:

 • Wartość całkowita projektu: 1 017 380,62 zł
 • Wartość dofinansowania: 966 511,58 zł

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać osoby zamieszkujące powiaty kluczborski, namysłowski, oleski i brzeski, które są:

 • bezrobotne i korzystają lub kwalifikują się do świadczeń pomocy społecznej lub Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • z niepełnosprawnością

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest:

 • wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji,
 • poprawa dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego oraz uzyskania w trakcie trwania projektu przez nich zatrudnienia i kwalifikacji

Cele szczegółowe:

Szczegółowym celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, zarządzania czasem, społecznych, pracy w zespole i komunikacyjnych poprzez realizację warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych, doradztwa psychologicznego, zawodowego, aktywnej integracji w ramach realizacji projektu, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Zadania w projekcie:

 1. Wsparcie doradcze:
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
 1. Staże 7-miesięczne + 3-mięsięczna efektywność zawodowa dla 40 osób. Stypendium miesięczne w wysokości 2250 zł brutto.
 2. Kursy zawodowe dla 30 osób wynikające z indywidualnej ścieżki wsparcia wraz z ubezpieczeniem uczestników, egzaminem, badaniami, dojazdem. Stypendium godzinowe za realizację kursów.