Czas realizacji projektu: 1.11.2010 – 31.10.2012

O projekcie:

Od początku listopada 2010 roku Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie (obecnie Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku) zrealizowała projekt Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2, Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był partnersko, wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej w Chorzowie, w okresie od 1 listopada 2010 roku do końca października 2012 roku, a kierowany był do podmiotów ekonomii społecznej (ES), oraz instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej i integracji społecznej, w woj. opolskim.

Projekt w całości skierowany był do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa.

Cele szczegółowe:

 • wypracowanie modelu współpracy w postaci partnerstwa lokalnego na rzecz ES zakładającego m.in. współdziałanie przedstawicieli biznesu oraz JST,
 • utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (IPS), obejmującego swoim zasięgiem podmioty ES zlokalizowane na terenie województwa,
 • wzmocnienie funkcjonowania podmiotów ES poprzez dostarczenie usług doradczych, prawnych, finansowych, marketingowych, informacyjnych i szkoleniowych dla min. 50 działających w województwie podmiotów ES (w tym spółdzielni socjalnych),
 • profesjonalizację działań sektora ES poprzez zwiększenie jakości usług i wsparcie ekonomizacji zadań,
 • zwiększenie jakości działań podmiotów ES działających w województwie,
 • pobudzenie podmiotów ES do wspólnego, partnerskiego działania,
 • promocja ES wśród JST, biznesu i instytucji integracji społeczne

Zadania realizowane w ramach projektu IPS to:

 • Wypracowanie modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST), biznesu i podmiotów ES,
 • Wsparcie doradcze podmiotów ES,
 • Szkolenia dla podmiotów ES,
 • Seminaria promujące ES i zatrudnienie w sektorze ES,Wszelkie udzielane wsparcie w ramach realizacji projektu było bezpłatne.