Czas realizacji projektu: od 1 styczeń 2019r. do 31 lipiec 2019r.

O projekcie:

Projekt współfinansowany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie nowych produktów i usług w przedsiębiorstwie PROFES SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA poprzez zakup maszyny do produkcji elementów metalowych do zastosowania w przemyśle – obrabiarka CNC. Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane są na wzrost konkurencyjności – zakup nowoczesnych maszyn umożliwi świadczenie usług dla przemysłuoraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie przewidziano (oprócz zakupu obrabiarki) również zakup szkolenia z obsługi obrabiarki, które zapewni szybkie i profesjonalne wdrożenie produkcji. Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie oferowanie nowych usług – outsourcingu, produkcji elementów metalowych dla przemysłu, oraz możliwość szkolenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obsługi zakupionych maszyn. Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności PROFES Spółdzielnia Socjalna dzięki wprowadzeniu nowych produktów i usług w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w wyniku zakupu maszyn do produkcji elementów metalowych do zastosowania w przemyśle.

Cele szczegółowe:

  • Zakup maszyn do obróbki elementów metalowych do zastosowania w przemyśle.
  • Wzrost zatrudnienia na terenie województwa opolskiego przez stworzenie trwałych miejsc pracy dla pracowników produkcyjnych w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Nawiązanie współpracy z zakładem karnym, w celu reintegracji zawodowej więźniów możliwej dzięki realizacji szkoleń z zakresu obsługi maszyn do obróbki metali oraz promocję spółdzielczości socjalnej wśród tej grupy wykluczonych.
  • Nawiązanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi outsourcingiem produkcji.

Projekt jest zgodny z: – celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawa jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim” poprzez inwestycję przedsiębiorstwa z sektora MSP w nowoczesne maszyny, które pozwolą na wprowadzenie nowych usług i przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. – celem Poddziałania 2.1.4 RPO WO na lata 2014-2020 „Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP” poprzez zwiększenie aktywności inwestycyjnej w obszarze wprowadzania innowacji – zarówno produktowych, usługowych jak i nietechnologicznych, która przyczyni się do trwałego rozwoju przedsiębiorstwa, umożliwi wykorzystanie jego przewag konkurencyjnych i poprawi sytuację rynkową. Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie wsparcie PROFES Spółdzielnia Socjalna jako podmiotu ekonomii społecznej, wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie (w tym zatrudnienie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym), wprowadzenie innowacji nietechnologicznej oraz produktów / usług nowych dla firmy.

Całkowita wartość projektu: 1 353 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 770 000,00 zł PLN