Czas realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.03.2011

O projekcie:

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie (obecnie Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku) zrealizowała projekt Łatwiejszy dostęp do rynku pracy w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był partnersko, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku.

Wsparciem zostały objęte osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia zamieszkujące teren województwa opolskiego. W szczególności projekt skierowany był do osób w trudnej sytuacji (m.in. osób, które posiadają niskie kwalifikacje, długotrwale bezrobotne, nie mają motywacji do powrotu na rynek pracy).

Cel projektu:

Głównym celem projektu było uzyskanie zatrudnienia do końca marca 2011 r. przez 20 osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

Cele szczegółowe:

 • uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby objęte projektem poprzez udział w szkoleniach,
 • nabycie nowych umiejętności i doświadczenia w związku z odbywaniem stażu,
 • uzyskanie wsparcia ze strony doradcy zawodowego i psychologa,
 • nabycie kompetencji społecznych poprzez udział w warsztatach z doradcą zawodowym.

Zadania:

 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych obejmujące wszystkich beneficjentów projektu (6 grup warsztatowych po 4h z doradcą zawodowym)
 • poradnictwo psychologiczne dla wszystkich beneficjentów projektu mające na celu doprowadzenie do integracji społecznej, pomoc w powrocie na rynek pracy, zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości
 • indywidualne poradnictwo zawodowe obejmujące wszystkich beneficjentów projektu mające na celu zdiagnozowanie preferencji zawodowych osób, pomoc w określeniu zainteresowań i umiejętności zawodowych, wybór kolejnej formy wsparcia (określonego szkolenie lub stażu)
 • kurs prawa jazdy kat. B – kurs wsparciem objął 20 osobową grupę, każda z nich uczestniczyła w 60 godzinach kursu, uczestnikom kursu wypłacono stypendium w określonej stawce godzinowej
 • kurs podstawowej obsługi komputera – na kurs skierowano 10 osób, które uczestniczyły w 80 godzinach kursu, za który otrzymały stypendium
 • kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej – w kursie uczestniczyło 20 osób, z których każda przejdzie 80 godzin kursu, za które otrzyma stypendium godzinowe
 • staż – 33 osoby zostały skierowane na 10-cio miesięczny staż, który miał na celu zdobycie kwalifikacji i doświadczenie zawodowego, za okres odbywania stażu osoby otrzymały stypendium stażowe oraz zwrot kosztu przejazdu