Czas realizacji projektu: 01.01.2011 – 30.06.2012

O projekcie:

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie (obecnie Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku) w partnerstwie z Gminą Byczyna / Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”.
Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego, w gminach o wysokim wskaźniku ubóstwa.

Cel projektu:

Projekt miał na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego – gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • nabycie umiejętności zawodowych;
 • zdobycie nowych kwalifikacji;
 • stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, zarządzania czasem, oraz społecznych takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętności komunikacyjne, wzrost pewności siebie i poczucie własnej sprawczości, oraz podniesienie samooceny.

Zadania

 1. Wsparcie doradcze
 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie;
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie obejmie wszystkie osoby w projekcie), zajęcia przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych;
 • działania asystenta rodzinnego, który wsparciem obejmie dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc udzielana będzie w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w środowisku naturalnym dziecka;
 1.  Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe
 • Kurs posadzkarz – 80h (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Spawanie – 145h, kurs zakończony egzaminem (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Szkolenie pieczenie i dekorowanie wypieków – 50h (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Kurs fryzjerski – 150h (zadanie realizowane w 2012 r.);
 • Kurs hydrauliczny – 120h (zadanie realizowane w 2012 r.);

Uczestnikom zostało wypłacone stypendium godzinowe za uczestnictwo w szkoleniu / kursie.

 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie architektury małych krajobrazów (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 5 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie obróbki i skrawania drewna (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 7 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie obsługi ruchu turystyczno-historycznego (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 4 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie krawieckim (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 5 m-cy);
 • Zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie poligraficznym (zadanie realizowane w 2011 r., czas trwania warsztatu to 8 m-cy)

Zajęcia reintegracji zawodowej miały przyczynić się do zapoznania z tajnikami pracy w poszczególnych warsztatach, możliwością zdobycia doświadczenie praktycznego oraz będą wsparciem finansowym dla osób je realizujących (stypendium miesięczne).