Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

Czas realizacji projektu: 01.12.2018 – 15.07.2023

O projekcie:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES dla subregionu północnego jest kontynuacją zadań podejmowanych przez Lidera i Partnerów projektu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego w okresie grudnia 2018 – marca 2023. Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych.

 • Jeśli chcesz powołać stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną
 • Jeśli chciałbyś, aby twoja organizacja podjęła działalność gospodarczą
 • Jeśli masz ciekawy pomysł na przedsiębiorstwo społeczne
 • Jeśli prowadzisz Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej bądź Klub Integracji Społecznej i potrzebna jest Wam ekonomizacja.

Całość wsparcia jest bezpłatna

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ES w województwie opolskim, subregionie północnym w okresie realizacji projektu tj. do marca 2023.

A w szczególności:

 • Skuteczna animacja wspólnot samorządowych i regionalnych na rzecz poprawy sytuacji społeczno –ekonomicznej Zwiększenie świadomości społecznej na temat ES z uwzględnieniem promowania marki i produktów ES w subregionie północnym woj. opolskiego
 • Świadczenie kompleksowej oferty usług dla PES sprzyjających ich rozwojowi i stabilizacji
 • Zwiększenie liczby PES działających na terenie subregionu północnego woj. opolskiego oraz ich bazy członkowskiej/pracowniczej
 • Stworzenie warunków do edukowania kadry PES
 • Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zamieszkujących subregion północny województwa opolskiego) w zakresie reintegracji zawodowej.

DOTACJE

Wsparcie finansowe, w tym dotacja inwestycyjna do 24 000 zł na każdą osobę tworzącą lub przystępującą do PS oraz wsparcie pomostowe w wys. 800 zł / m-c / osobę wypłacane przez minimum 6 m-cy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy).

UWAGA! Limit dotacji jest, na ten moment, wyczerpany.
Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem, w celu znalezienia alternatywnych form wsparcia finansowego.

DORADZTWO

 • Animacja Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo Kluczowe
 • Doradztwo Biznesowe
 • Specjalistyczne Doradztwo Osobowe
 • Specjalistyczne Doradztwo w zakresie Doradztwa Prawnego
 • Specjalistyczne Doradztwo w zakresie Doradztwa Księgowo-Podatkowego
 • Specjalistyczne Doradztwo w zakresie Doradztwa Finansowego
 • Specjalistyczne Doradztwo w zakresie Doradztwa Marketingowego
 • Specjalistyczne Doradztwo w zakresie Zamówień Publicznych
 • Doradztwo w zakresie Promocji

SZKOLENIA

Szkolenia branżowe dla PS i inne według potrzeb, dla osób zainteresowanych PES.


DOKUMENTY I FORMULARZE:

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE BRANŻOWE/ZAWODOWE

FORMULARZ SKARG I POCHWAŁ
Formularz skargi/pochwały

Skargi lub pochwały można składać do biura projektu (e-mail: biuro@prof-es.pl lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (e-mail: kontakt.akses@mrpips.gov.pl).

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OWES:

KODEKS ETYCZNY OWES
Kodeks postępowania etycznego pracowników OWES

AKTUALNE STANDARDY OWES

Kwota dofinansowania: 5 040 633,50 zł

Całkowita wartość projektu: 5 230 533,50 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.