Czas realizacji projektu: 01.07.20116 – 30.04.2017

O projekcie:

W ramach Priorytetu XIX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Oferowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń zawodowych skierowane będzie do zamieszkałych na terenie województwa opolskiego: osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w tym w szczególności: – osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, – osób starszych po 50 roku życia, – osób z obszarów wiejskich. Z zadań w projekcie będą mogły skorzystać osoby pracujące.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie dla osób uczestniczących w kształceniu na regionalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe:

  • nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych,
  • uświadomienie konieczności stałego uzupełniania kwalifikacji zawodowych,
  • wskazanie ważnej roli jaką odgrywają na rynku pracy, uświadomienie pozycji i możliwości,
  • przełamanie bierności i rezygnacji.

Cel osiągnięty zostanie poprzez zwiększenie oferty dostępnych szkoleń dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.. Dzięki uczestnictwu w w/w kursach zawodowych osoby je realizujące otrzymają wsparcie, które zdecydowanie podniesie ich wartość na rynku pracy, pozwoli na znalezienie zatrudnienia lub też znalezienie lepszej oferty zatrudnienia.

Przewidziane kursy zawodowe: prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej tak zwany przewóz rzeczy oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.