Czas realizacji projektu: 01.01.2010 – 30.06.2011

O projekcie:

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie (obecnie Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku) zrealizowała projekt Postaw na swoje umiejętności! w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1., Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupą docelową projektu były dorosłe osoby pracujące, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pacę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu było przy pomocy szkoleń i kursów zawodowych podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez pracujące osoby dorosłe samodzielnie zgłaszające chęć ich podnoszenia, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.

Cele szczegółowe:

 • nabycie, podniesienie, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
 • uświadomienie konieczności stałego uzupełniania kwalifikacji zawodowych
 • wskazanie uczestnikom ważnej roli jaką odgrywają na rynku pracy
 • uświadomienie ich pozycji i możliwości
 • przełamanie bierności i rezygnacji

Przeprowadzone szkolenia:

 • księgowość komputerowa (120h) – kurs kompleksowo przygotowujący do pracy na stanowisku księgowa, kończył się otrzymaniem certyfikatu
 • kadry i płace (75h) – zapoznanie się z aktualnymi przepisami w tym zakresie, praca w programie komputerowym do obsługi kadr i płac, kończył się otrzymaniem certyfikatu (zrealizowano dwa kursy)
 • księgowość pod kątem małej firmy (80h) – zagadnienia związane z prowadzeniem mikro i małej firmy
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (60h) – przyuczający do pracy w handlu
 • brukarz (80h) – przyuczający do zawodu brukarza (zrealizowano dwa kursy)
 • spawanie metodą MAG (145h, w tym 120h zajęć praktycznych) – uprawniający do wykonywania zawodu spawacza na terenie całej Unii Europejskiej, skończył się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu

Ogółem we wszystkich szkoleniach w projekcie wzięło udział 188 osób (97K i 91 M) i wszystkie zakończyły szkolenia. Jest to liczba większa od zakładanej na początku realizacji projektu o 28 osób. W związku z tym zwiększyła się ilość atrakcyjnych kursów a tym samym ilość godzin oferowanego wsparcia.