Czas realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.12.2018

O projekcie:

W ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
przez w partnerstwie z Gminą Byczyna.
Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego, w gminach o wysokim wskaźniku ubóstwa tj.: Byczyna, Wołczyn, Dobrodzień, Zębowice, Gorzów Śląski, Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Murów.
Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w UP). Oferta kierowana jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet bez ograniczeń wiekowych, jednak w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji (m.in.: osób, które posiadają niskie kwalifikacje, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, osób nie mających motywacji do powrotu na rynek pracy.

Cel projektu:

Cel projektu to wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji oraz poprawę dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego, gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa wskazanych we wniosku i uzyskania w trakcie trwania projektu przez nich zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, społecznych, zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole, poprzez realizację warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych, doradztwa psychologicznego, zawodowego, aktywnej integracji w ramach realizacji wniosku;
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu;
 • dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzeń emocjonalnych;
 • rozpoznanie, docenienie i rozwijanie zasobów każdego z członków grupy poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej;
 • zdobycie nowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach/szkoleniach, stażach, zajęciach reintegracji zawodowej.

Zadania:

1. Wsparcie doradcze:

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
 • grupowe warsztaty „Szkoła dla rodziców”
 • warsztaty socjoterapeutyczne i rozwojowe dla młodzieży

2. Kursy i szkolenia:

 • kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej – 1 edycja
 • prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy – 2 edycje
 • spawanie – 2 edycje

3. Zajęcia reintegracji zawodowej (czas trwania 5,5 miesiąca):

 • warsztat pielęgnacji terenów zielonych – 3 edycje
 • warsztat stolarski – 3 edycje
 • warsztat ogólnobudowlany – 1 edycja
 • warsztat krawiecki – 1 edycja
 • warsztat rękodzieła artystycznego – 2 edycje

4. Staże (trwające 8 miesięcy + 3 miesiące efektywności zawodowej) – 3 edycje
W przypadku staży i warsztatów reintegracji zawodowej przewidziane jest atrakcyjne stypendium miesięczne w wysokości 1850 zł brutto. Dla uczestników szkoleń i kursów gwarantujemy stypendium godzinowe w wysokości 4 zł/h.