Czas realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2014

O projekcie:

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie (obecnie Profes Spółdzielnia Socjalna w Kluczborku) w partnerstwie z Gminą Byczyna / Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”.

Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego, w gminach  o wysokim wskaźniku ubóstwa tj.: Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Baborów, Branice, Głubczyce, Byczyna, Wołczyn, Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków, Kamiennik, Korfantów, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Gorzów Śląski, Niemodlin, Tułowice, Prudnik.

Cel projektu:

Projekt miał na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego – gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • nabycie umiejętności zawodowych;
 • zdobycie nowych kwalifikacji;
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu;
 • dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzeń emocjonalnych, rozpoznanie, docenianie i rozwijanie zasobów każdego z członków grupy;
 • stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, zarządzania czasem, oraz społecznych, umiejętność pracy w zespole, komunikacyjne.

Zadania w 2012 roku:

Wsparcie doradcze

 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie;
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie obejmie wszystkie osoby w projekcie), zajęcia przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych;
 • działania asystenta rodzinnego, który wsparciem obejmie dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc udzielana będzie w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w  środowisku naturalnym dziecka.

Staże

 • od października realizowane zostały 8-miesięczne staże w pracodawców;
 • kontynuowanie stażu poprzez 3 miesięczne zatrudnienie;

Realizacja stażu przyczyniła się do zapoznania z tajnikami pracy w poszczególnych firmach, możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego oraz była wsparciem finansowym dla osoby go realizującej (stypendium miesięczne).

Zajęcia reintegracji zawodowej:

 • w warsztacie poligraficznym (czas trwania warsztatu to 8 m-cy);
 • w warsztacie stolarskim (czas trwania warsztatu to 7 m-cy);

Zajęcia reintegracji zawodowej przyczyniły się do zapoznania z tajnikami pracy w poszczególnych warsztatach, były możliwością zdobycia doświadczenie praktycznego oraz wsparciem finansowym dla osób je realizujących (stypendium miesięczne). W ramach realizacji warsztatów zapewnione zostały materiały, ubezpieczenie oraz przeszkolenie w ramach przepisów BHP.

Zadania w 2013 roku:

Wsparcie doradcze

 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie;
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie objęło wszystkie osoby w projekcie), zajęcia przyczyniły się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych;
 • działania asystenta rodzinnego, który wsparciem obejmie dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc udzielana była w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w  środowisku naturalnym dziecka;
 • warsztaty rozwojowe dla młodzieży-poszukiwanie samego siebie, warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia te miały przyczynić się do rozwoju zawodowego młodzieży.

Staże

 • od września realizowane zostały 8-miesięczne staże w pracodawców;
 • kontynuowanie stażu poprzez 3 miesięczne zatrudnienie;

Realizacja stażu przyczyniła się do zapoznania z tajnikami pracy w poszczególnych firmach, możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego oraz była wsparciem finansowym dla osoby go realizującej (stypendium miesięczne).

Zajęcia reintegracji zawodowej:

 • w warsztacie rękodzieła artystycznego (czas trwania warsztatu to 6 m-cy);
 • w warsztacie pielęgnacji terenów zielonych (czas trwania warsztatu to 7 m-cy);

Zajęcia reintegracji zawodowej przyczyniły się do zapoznania z tajnikami pracy w poszczególnych warsztatach, możliwością zdobycia doświadczenie praktycznego oraz były wsparciem finansowym dla osób je realizujących (stypendium miesięczne). W ramach realizacji warsztatów zapewnione zostały materiały, ubezpieczenie oraz przeszkolenie w ramach przepisów BHP.

Kursy i szkolenia:

 • podstawowej obsługi komputera – 80 h;
 • kurs prawo jazdy kat. C – 50 h

Uczestnikom zostało wypłacone stypendium godzinowe za uczestnictwo w szkoleniu / kursie, zapewnione zostały materiały oraz catering podczas realizacji zajęć teoretycznych.

Zadania w 2014 roku:

Wsparcie doradcze

 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie;
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie objęło wszystkie osoby w projekcie),
 • zajęcia przyczyniły się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych;
 • działania asystenta rodzinnego, który wsparciem objął dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc była udzielana w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w  środowisku naturalnym dziecka.

Kursy i szkolenia:

 • operatora wózków widłowych – 66 h;
 • operatora pilarki elektrycznej i spalinowej – 126 h;
 • animator świetlic wiejskich – 60 h;
 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy – 140 h;

Uczestnikom zostało wypłacone stypendium godzinowe za uczestnictwo w szkoleniu / kursie, zapewnione zostały materiały oraz catering podczas realizacji zajęć teoretycznych.