W związku z trwającą realizacją zakupów od PS i PES będących w fazie przekształcenia w PS, informujemy iż zgodnie z zapisami pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej sygn. DZF-VI.7510.15.2020.JS doprecyzowano, że do skorzystania z mechanizmu zakupów interwencyjnych są uprawnione wszystkie PES w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z mechanizmem zakupów interwencyjnych aby otrzymać wsparcie należy wskazać trudną sytuację będącą następstwem wystąpienia COVID-19.

OGŁOSZENIE DNIA 23.07.2020R. I NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 24.07.2020r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do projektu. Nabór będzie trwał do 03.08.2020r. do godziny 15:00.