OGŁOSZENIE DNIA 06.09.2022R. VII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 07.09.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do projektu. Nabór będzie trwał do 15.09.2022r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §14 rozdziału IV Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wnioski należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2022r. do godz. 15:00 w siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, Kuniów 33a, 46-200 Kluczbork w godzinach od 8:00 – 15:00. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Dodatkowo informujemy, że rozszerzony został katalog wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach wsparcia pomostowego o koszty środków ochrony osobistej pracowników przedsiębiorstw społecznych, niezbędnych do świadczenia przez nich pracy w okresie zagrożenia związanego z epidemią choroby COVID-19, a także zakup środków obrotowych, w tym na zakup związany z wytworzeniem produktów/świadczeniem usług związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19 oraz możliwość finansowania
z przedłużonego wsparcia pomostowego wynagrodzenia osób dla których zostały utworzone miejsca pracy.

Wypełniony wniosek należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie, ponumerować zapisane strony oraz złożyć go wraz z odpowiednimi dokumentami w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego, adres do korespondencji
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 5. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku bądź oświadczenie w przypadku PS posiadających zaległości publiczno-prawne, które powstały po 1 marca 2020r. i są związane z pandemią COVID-19.
  2. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
  3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, lub
  4. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Osobą do kontaktu jest Anna Olek – tel.: 77 414 45 11

Załączniki: