Zapytanie ofertowe na:
MENTORING – prowadzenie spotkania branżowego w temacie: „Biznes społeczny w obliczu pandemii – podsumowanie”

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”, który jest realizowany w ramach:
Oś priorytetowa 8 – Integracja społeczna
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIKI:

WYNIKI: