OGŁOSZENIE DNIA 08.04.2021R. INFORMACJI O XIII PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 23.04.2021r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 07.05.2021r. Informujemy, że każdorazowo
w ramach naboru przewiduje się udzielenie dotacji dla maksymalnie 6 przedsiębiorstw społecznych/ grup inicjatywnych tworzących nowe przedsiębiorstwo społeczne/ podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne. Wartość dofinansowania w ramach wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych wynosi 196.303,80zł.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale V i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się
w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym. Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne/ osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, osoby fizyczne tworzące miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstałych z przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77 4144511


Załączniki:

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE:
FORMULARZE REKRUTACYJNE I ZAŁĄCZNIKI:
FORMULARZE REKRUTACYJNE:
ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZY REKRUTACYJNYCH: