OGŁOSZENIE DNIA 26.01.2022r. XVII NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.01.2022r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 09.02.2022r. do godz. 15:00. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się udzielenie dotacji dla maksymalnie 6 przedsiębiorstw społecznych/ grup inicjatywnych tworzących nowe przedsiębiorstwo społeczne/ podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne. Wartość dofinansowania w ramach wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych wynosi 53863,19 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19, preferujemy, aby wypełnione dokumenty rekrutacyjne przesłać skanem na adres e-mail ania@prof-es.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2022r. do godz. 15:00. W razie braku możliwości przesłania dokumentów w formie skanu dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, Kuniów 33 a, 46-200 Kluczbork w godzinach od 8:00 – 15:00. Po uspokojeniu się obecnej sytuacji w kraju dokumenty przesłane w formie skanu należy uzupełnić o wersję papierową formularzy rekrutacyjnych.

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się spośród trzech grup:

 • Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A – Formularz rekrutacji osoby fizycznej tworzącej nowe PS (również osoby prawne tworzące nowe PS) wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu tj:

Dotyczy osoby fizycznej:

 1. zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia  2006r. o spółdzielniach socjalnych,
 2. zaświadczenie/oświadczenie poświadczające spełnienie jednej z przesłanek stanowiącej o statucie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym o nieprzekroczeniu kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej (jeśli na jego podstawie jest weryfikowany fakt bycia osobą ubogą pracującą),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 5. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. oświadczenie o niepozostawaniu w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z beneficjentem, partnerem beneficjenta (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 7. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia  finansowego,
 8. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle ze wsparcia na pokrycie  tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem przedsiębiorstwa społecznego, zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym lub przystąpieniem do przedsiębiorstwa społecznego pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 10. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym.
 11. oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji od operatora wsparcia, iż wsparcie finansowe mogą otrzymać jedynie osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcie finansowego,
 12. oświadczenie uczestnika, iż nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej
  w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 13. oświadczenie poświadczające,  iż pomoc o którą będzie wnioskować uczestnik projektu  nie spowoduje w odniesieniu do zakładanego przedsiębiorstwa społecznego przekroczenia przyznanej w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro  w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów,
 14. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13
  i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 9, 10 dot.  oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

Dotyczy osób prawnych tworzących nowe PS:

 1. oświadczenie uczestnika o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2018 r. poz. 1958
  z późn. zm.),
 2. oświadczenie uczestnika o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,
 3. oświadczenie o niepozostawaniu przez pracowników zaangażowanych w tworzenie
  i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, w ciągu ostatnich dwóch lat, w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o pracę lub inne) z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą
 4. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze strony pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego), wykonawcą oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego
 5. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle ze wsparcia na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem lub zatrudnieniem osób w przedsiębiorstwie społecznym pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER
 6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia  finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne
 7. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym uczestników
 8. oświadczenie uczestnika, iż nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej
  w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 9. oświadczenie poświadczające,  iż pomoc o którą będzie wnioskować uczestnik  nie spowoduje w odniesieniu do zakładanego przedsiębiorstwa społecznego przekroczenia przyznanej w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro  w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów
 10. oświadczenie A.1 – oświadczenie dla osób prawnych tworzących nowe PS

Punkty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 6, 7, 10 dot.  oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2, A.1 do Formularzy rekrutacyjnych.

 • Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk B – Formularz rekrutacji osoby fizycznej zatrudnianej w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu tj.

Dotyczy osoby fizycznej:

 1. zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia  2006r. o spółdzielniach socjalnych,
 2. zaświadczenie/oświadczenie poświadczające spełnienie jednej z przesłanek stanowiącej o statucie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym o nieprzekroczeniu kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej (jeśli na jego podstawie jest weryfikowany fakt bycia osobą ubogą pracującą),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 5. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. oświadczenie o niepozostawaniu w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z beneficjentem, partnerem beneficjenta (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 7. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia  finansowego,
 8. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle ze wsparcia na pokrycie  tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem przedsiębiorstwa społecznego, zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym lub przystąpieniem do przedsiębiorstwa społecznego pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 10. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym.
 11. oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji od operatora wsparcia, iż wsparcie finansowe mogą otrzymać jedynie osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcie finansowego,
 12. oświadczenie uczestnika, iż nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej
  w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 13. oświadczenie poświadczające,  iż pomoc o którą będzie wnioskować uczestnik projektu  nie spowoduje w odniesieniu do zakładanego przedsiębiorstwa społecznego przekroczenia przyznanej w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro 
  w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów,
 14. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13
  i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 9, 10 dot.  oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

Dotyczy przedsiębiorstwa społecznego:

 1. oświadczenie uczestnika o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2018 r. poz. 1958
  z późn. zm.),
 2. oświadczenie uczestnika o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,
 3. oświadczenie o niepozostawaniu przez pracowników zaangażowanych w tworzenie
  i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, w ciągu ostatnich dwóch lat, w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o pracę lub inne) z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą
 4. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze strony pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego), wykonawcą oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego
 5. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle ze wsparcia na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem lub zatrudnieniem osób w przedsiębiorstwie społecznym pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER
 6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia  finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne
 7. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym uczestników
 8. oświadczenie uczestnika, iż nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej
  w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 9. oświadczenie poświadczające,  iż pomoc o którą będzie wnioskować uczestnik  nie spowoduje w odniesieniu do zakładanego przedsiębiorstwa społecznego przekroczenia przyznanej w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro  w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów

Punkty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 6, 7 dot.  oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

 • Podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego) pod warunkiem przekształcenia się w PS i osób fizycznych zatrudnianych w tych PS – podmioty powinny wypełnić druk C – Formularz rekrutacji osoby fizycznej zatrudnianej w PS powstałym w wyniku przekształcenia PES w PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Dotyczy osoby fizycznej:

 1. zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia  2006r. o spółdzielniach socjalnych,
 2. zaświadczenie/oświadczenie poświadczające spełnienie jednej z przesłanek stanowiącej o statucie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym o nieprzekroczeniu kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej (jeśli na jego podstawie jest weryfikowany fakt bycia osobą ubogą pracującą),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 5. oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. oświadczenie o niepozostawaniu w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z beneficjentem, partnerem beneficjenta (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą,
 7. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia  finansowego,
 8. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle ze wsparcia na pokrycie  tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem przedsiębiorstwa społecznego, zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym lub przystąpieniem do przedsiębiorstwa społecznego pochodzącego
  z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne,
 10. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym.
 11. oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji od operatora wsparcia, iż wsparcie finansowe mogą otrzymać jedynie osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcie finansowego,
 12. oświadczenie uczestnika, iż nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej
  w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 13. oświadczenie poświadczające,  iż pomoc o którą będzie wnioskować uczestnik projektu  nie spowoduje w odniesieniu do zakładanego przedsiębiorstwa społecznego przekroczenia przyznanej w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro  w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów,
 14. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13
  i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 9, 10 dot.  oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

Dotyczy podmiotu ekonomii społecznej:

 1. oświadczenie uczestnika o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2018 r. poz. 1958
  z późn. zm.),
 2. oświadczenie uczestnika o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,
 3. oświadczenie o niepozostawaniu przez pracowników zaangażowanych w tworzenie
  i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, w ciągu ostatnich dwóch lat, w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o pracę lub inne) z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotem będącym członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego) lub wykonawcą
 4. oświadczenie o braku innych przesłanek mogących budzić wątpliwości jako naruszające zasadę bezstronności, takich jak: związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia), związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze strony pracowników zaangażowanych w tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego z beneficjentem, partnerem (w tym podmiotu będącego członkiem partnerstwa posiadającego akredytację ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego), wykonawcą oraz pracownikami beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego
 5. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle ze wsparcia na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem lub zatrudnieniem osób w przedsiębiorstwie społecznym pochodzącego z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, RPO WO 2014-2020, POWER
 6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji przez potencjalnych uczestników projektu Regulaminu rekrutacji uczestników oraz Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego/wykorzystania wsparcia  finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne
 7. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym uczestników
 8. oświadczenie uczestnika, iż nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej
  w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 9. oświadczenie poświadczające,  iż pomoc o którą będzie wnioskować uczestnik  nie spowoduje w odniesieniu do zakładanego przedsiębiorstwa społecznego przekroczenia przyznanej w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro  w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów

Punkty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dot. oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 10, 12 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu

Punkty nr: 6, 7 dot.  oświadczeń stanowiących załączniki nr 1, 2 do Formularzy rekrutacyjnych.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny w przypadku, gdy dokumenty będą złożone osobiście należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

W przypadku, gdy wypełnione dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane skanem w temacie wiadomości należy wpisać: Formularz rekrutacyjny, natomiast we wiadomości: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji.

Osobą do kontaktu jest Anna Olek – tel.: 77 414 45 11


Załączniki:
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

FORMULARZE REKRUTACYJNE I ZAŁĄCZNIKI:
FORMULARZE REKRUTACYJNE
ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA