OGŁOSZENIE DNIA 18.02.2022R. VIII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 21.02.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu. Nabór będzie trwał do 01.03.2022r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału IV Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19, wypełnione dokumenty należy przesłać skanem na adres e-mail biuro@prof-es.pl. W razie braku możliwości przesłania dokumentów w formie skanu dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, Kuniów 33a, 46-200 Kluczbork w godzinach od 8:00 – 15:00. Po uspokojeniu się obecnej sytuacji w kraju dokumenty przesłane w formie skanu należy uzupełnić o wersję papierową wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Skany wniosków należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2022r. do godziny 15:00. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Dodatkowo informujemy, że rozszerzony został katalog wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach wsparcia pomostowego o koszty środków ochrony osobistej pracowników przedsiębiorstw społecznych, niezbędnych do świadczenia przez nich pracy w okresie zagrożenia związanego z epidemią choroby COVID-19, a także zakup środków obrotowych, w tym na zakup związany z wytworzeniem produktów/świadczeniem usług związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19 oraz możliwość finansowania
z podstawowego wsparcia pomostowego wynagrodzenia osób dla których zostały utworzone miejsca pracy.

Wypełniony wniosek w przypadku, gdy dokumenty będą złożone osobiście należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie, ponumerować zapisane strony oraz złożyć go wraz z odpowiednimi dokumentami w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego, adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

W przypadku, gdy wypełniony wniosek przesłany zostanie skanem w temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, natomiast we wiadomości: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji. Wniosek przesłany skanem należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie oraz ponumerować zapisane strony.

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

  1. wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS oraz w przypadku podmiotów przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne wniosek o zmianę danych w KRS (jeśli dotyczy),
  2. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,
  3. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, bądź oświadczenie w przypadku PS posiadających zaległości publiczno-prawne, które powstały po 1 marca 2020r. i są związane z pandemią COVID-19.
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
  5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, lub
  6. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  7. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego,
  8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Osobą do kontaktu jest Anna Olek – tel.: 77 414 45 11

Załaczniki: