OGŁOSZENIE DNIA 09.03.2022R. XII NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 10.03.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu. Nabór będzie trwał do 16.03.2022r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale IV Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19, preferujemy, aby wypełniony wniosek o przyznanie wsparcia finansowego przesłać skanem na adres e-mail ania@prof-es.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2021r. do godz. 15:00. W razie braku możliwości przesłania dokumentów w formie skanu dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, Kuniów 33 a, 46-200 Kluczbork w godzinach od 8:00 – 15:00. Po uspokojeniu się obecnej sytuacji w kraju dokumenty przesłane w formie skanu należy uzupełnić o wersję papierową wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek w przypadku, gdy dokumenty będą złożone osobiście należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie, ponumerować zapisane strony oraz złożyć go wraz z odpowiednimi dokumentami w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię i Nazwisko/ lub Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

W przypadku, gdy wypełniony wniosek przesłany zostanie skanem w temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, natomiast we wiadomości: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji. Wniosek przesłany skanem należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie oraz ponumerować zapisane strony.

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 1. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. oświadczenie/zaświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy potwierdzające, iż jest osobą spełniającą warunek wskazany
  w podrozdziale 4.2,
 2. potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym,
 3. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcania podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcania podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (Załącznik nr 5),
 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
  w przypadku zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia nowej osoby/osób i podpisania z nim/nimi umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
  o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od utworzenia stanowiska pracy (dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym. Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji jest umowa o pracę/spółdzielcza umowa o pracę. Miejsce pracy w ramach projektu może zostać utworzone przez PS bądź PES przekształcany w PS nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację),
 8. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
  w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 8) lub
 9. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 9) lub
 10. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 11. Harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 7),
 12. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 13. kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu), w szczególności:
  1. pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
  1. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu jest Anna Olek – tel.: 77 414 45 11

Załączniki:

PODSTAWOWA LISTA RANKINGOWA