OGŁOSZENIE DNIA 30.03.2022R. VI NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 31.03.2022r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do projektu. Nabór będzie trwał do 08.04.2022r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §14 rozdziału IV Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19, preferujemy, aby wypełniony wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przesłać skanem na adres e-mail biuro@prof-es.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2022r. do godz. 15:00. W razie braku możliwości przesłania dokumentów w formie skanu dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie PROFES Spółdzielni Socjalnej, Kuniów 33a, 46-200 Kluczbork w godzinach od 8:00 – 15:00. Po uspokojeniu się obecnej sytuacji w kraju dokumenty przesłane w formie skanu należy uzupełnić o wersję papierową wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Dodatkowo informujemy, że rozszerzony został katalog wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach wsparcia pomostowego o koszty środków ochrony osobistej pracowników przedsiębiorstw społecznych, niezbędnych do świadczenia przez nich pracy w okresie zagrożenia związanego z epidemią choroby COVID-19, a także zakup środków obrotowych, w tym na zakup związany z wytworzeniem produktów/świadczeniem usług związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19 oraz możliwość finansowania
z przedłużonego wsparcia pomostowego wynagrodzenia osób dla których zostały utworzone miejsca pracy.

Wypełniony wniosek w przypadku, gdy dokumenty będą złożone osobiście należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie, ponumerować zapisane strony oraz złożyć go wraz z odpowiednimi dokumentami w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego, adres do korespondencji
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe

Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

W przypadku, gdy wypełniony wniosek przesłany zostanie skanem w temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, natomiast we wiadomości: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji. Wniosek przesłany skanem należy zaparafować przez osoby uprawnione na każdej stronie oraz ponumerować zapisane strony.

Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 5. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku bądź oświadczenie w przypadku PS posiadających zaległości publiczno-prawne, które powstały po 1 marca 2020r. i są związane z pandemią COVID-19.
  2. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
  3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, lub
  4. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Osobą do kontaktu jest Anna Olek – tel.: 77 414 45 11

Załaczniki: